En rekke endringer i aksjeloven vedtatt av Stortinget trådde i kraft 1. juli.

Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, aksjeselskapers organisasjon, kapitalreglene, fravalg av revisjon og krav til særattestasjoner.

En av endringene er å forenkle regelverket for gjennomføring av generalforsamling. Det er ikke lenger ansett som hensiktsmessig at aksjeeiere og selskapsledelsen er nødt til å samles fysisk for å gjennomføre generalforsamling. Fra 1. juli er det lovfestet en rett til elektronisk deltakelse på generalforsamling.

I dag kan små aksjeselskaper velge om årsregnskapet skal revideres eller ikke. Fra 1. juli vil dette også gjelde små aksjeselskap som er morselskap (et selskap som har bestemmende innflytelse over et annet selskap). Samtidig forenkles reglene for hvordan dette kan gjennomføres.

Flere av kravene til revisors særattestasjoner oppheves også. Dette innebærer at selskapene sparer kostnader ved enkelte kapitaltransaksjoner.

Klikk her for mer informasjon.