Skip to main content Skip to search

Nyheter

Mva lav sats – fra 6 % til 12 %

Fra 1. oktober 2021 er det vedtatt at mva lav sats igjen skal være 12 %. På grunn av koronapandemien har lav sats merverdiavgift vært redusert fra 12 % til 6 % i perioden 1. april 2020 til 30. september 2021.

Les mer

Koronasituasjonen

Tiltak og råd med hensyn til spredning av COVID-19 viruset blir stadig oppdatert og endret.

Les mer

Enklere å registreres i mva-registeret

Skatteetaten har lansert en ny registreringsløsning for Merverdiavgiftsregisteret, som erstatter Samordnet registermelding del 2.
Behandling av søknaden er nå automatisk og skal gå mye raskere. De fleste bedrifter kan bli godkjent i løpet en dag.

Les mer

Kurs for nye næringsdrivende

Skatteetaten arrangerer kurs tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet. Kursene arrangeres over hele landet og er gratis. Du kan velge mellom kurs for enkeltpersonforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS).

Les mer

GDPR – personvernforordningen

GDPR er en forordning som skal styrke personvern ved behandling av personopplysninger. GDPR avløste Personverndirektivet 20. juli 2018. De fleste av oss erfarer dette blant annet ved at man nå ofte må klikke seg igjennom et eller annet samtykke på diverse nettsider, eller at vi har måtte møte opp i banken med kopi av passet vårt. For bedrifter fører GDPR til en hel del nye endringer som kan oppleves som som uoversiktlige og vanskelige. Arbeidet med handlingsplan, er også noe som har blitt nedprioritert av mange. En inngang er å tenke at personvern ikke bare handler om regelverk og etterlevelse, men også om moral. Det er moralsk riktig å verne personopplysninger, fordi det handler om enkeltindividets grunnleggende rettigheter.

Les mer

Satser for reisegodtgjørelse

Statens satser for reisegodtgjørelser endres jevnlig. Arbeidsgiverportalen viser oppdaterte satser til enhver tid og svarer på ofte stilte spørsmål om reisegodtgjørelse.

Les mer

Kontaktinfo i altinn

VIKTIG ENDRING I ALTINN!

Fra og med nyttår har alle virksomheter plikt til å melde elektronisk varslingsadresse til Enhetsregisteret.

Alle virksomheter må melde elektronisk varslingsadresse til Enhetsregisteret fra 15. januar.

Les mer

Hvorfor trekkes 4/26-deler?

Lønnsslippen som kommer med feriepengene er ikke alltid lett og forstå. Et spørsmål som ofte dukker opp er hvorfor det trekkes 4/26-deler lønn den måneden man får utbetalt feriepengene. Her er en liten forklaring:

Les mer

Tid for å planlegge ferien?

Ferieloven gir deg rett til å ta ut 4 uker og 1 dag med feriefritid i løpet av ferieåret. Noen har avtalefestet ferie som gir rett til totalt 5 uker med feriefritid.

Les mer

La alle betalinger over 10 000,- skje via bank!

I 2011 ble det innført en lovbestemmelsen om tap av skattemessig fradrag og momsfradrag ved kontant betaling på kr 10 000 eller mer. Det vil si at betalingen ikke har skjedd via bank. Dette er et tiltak mot skatteunndragelse og for å bekjempe svart økonomi.

I en rettskraftig dom fra Larvik tingrett fra oktober 2016, er Skatteetaten gitt medhold i dette synet. Hvis skattemyndighetene hver gang måtte sjekke om kostnadene det ble krevd fradrag for var reelle eller ikke, ville det etter rettens syn kreve enorme ressurser og virkningen av regelen ville blitt svekket. Skatteetaten kan derfor nekte fradrag selv om det skulle medføre at virksomheten ikke får fradrag for kostnader direkte knyttet til den skattepliktige inntekten.

Se skatteloven § 6-51:

§ 6-51.Betaling via bank som vilkår for fradragsrett

(1) Fradrag gis bare for kostnader etter dette kapittel når betaling skjer via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling, med mindre betalingen samlet utgjør mindre enn 10.000 kroner. Flere betalinger som gjelder samme leveranse, tjeneste, kontrakt eller lignende skal vurderes som én betaling ved anvendelse av beløpsgrensen i forrige punktum. Ved løpende eller periodiske ytelser skal flere betalinger ses samlet for kostnader som kommer til fradrag samme år. Når det ikke foreligger rett til fradrag på grunn av betalingsmåten skal beløpet det ikke gis fradrag for, ikke inngå i en eiendels skattemessige avskrivningsgrunnlag, eller i dens skattemessige inngangsverdi ved senere realisasjon.

(2) Er det fradragsført en kostnad ved skattefastsettingen, men fradragsrett for kostnaden likevel ikke foreligger som følge av denne bestemmelsen, skal tidligere fradragsført beløp tas til inntekt det år betalingen skjer.

(3) Når sterke samfunnsmessige hensyn gjør det nødvendig, kan departementet bestemme at første ledd ikke kommer til anvendelse.

(4) Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne paragraf, herunder nærmere bestemmelser om at andre betalingsmåter skal likestilles med betaling via bank, gjøre unntak fra kravet om betaling via bank i særlige tilfeller, anvendelse av beløpsgrensen og om krav til dokumentasjon.
0 Tilføyd ved lov 11 des 2009 nr. 123 (ikr. 1 jan 2011), endret ved lover 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531). 21 juni 2017 nr. 78.
Les mer