Skip to main content Skip to search

Nyheter

Kontaktinfo i altinn

VIKTIG ENDRING I ALTINN!

Fra og med nyttår har alle virksomheter plikt til å melde elektronisk varslingsadresse til Enhetsregisteret.

Alle virksomheter må melde elektronisk varslingsadresse til Enhetsregisteret fra 15. januar.

Les mer

Hvorfor trekkes 4/26-deler?

Lønnsslippen som kommer med feriepengene er ikke alltid lett og forstå. Et spørsmål som ofte dukker opp er hvorfor det trekkes 4/26-deler lønn den måneden man får utbetalt feriepengene. Her er en liten forklaring:

Les mer

Tid for å planlegge ferien?

Ferieloven gir deg rett til å ta ut 4 uker og 1 dag med feriefritid i løpet av ferieåret. Noen har avtalefestet ferie som gir rett til totalt 5 uker med feriefritid.

Les mer

La alle betalinger over 10 000,- skje via bank!

I 2011 ble det innført en lovbestemmelsen om tap av skattemessig fradrag og momsfradrag ved kontant betaling på kr 10 000 eller mer. Det vil si at betalingen ikke har skjedd via bank. Dette er et tiltak mot skatteunndragelse og for å bekjempe svart økonomi.

I en rettskraftig dom fra Larvik tingrett fra oktober 2016, er Skatteetaten gitt medhold i dette synet. Hvis skattemyndighetene hver gang måtte sjekke om kostnadene det ble krevd fradrag for var reelle eller ikke, ville det etter rettens syn kreve enorme ressurser og virkningen av regelen ville blitt svekket. Skatteetaten kan derfor nekte fradrag selv om det skulle medføre at virksomheten ikke får fradrag for kostnader direkte knyttet til den skattepliktige inntekten.

Se skatteloven § 6-51:

§ 6-51.Betaling via bank som vilkår for fradragsrett

(1) Fradrag gis bare for kostnader etter dette kapittel når betaling skjer via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling, med mindre betalingen samlet utgjør mindre enn 10.000 kroner. Flere betalinger som gjelder samme leveranse, tjeneste, kontrakt eller lignende skal vurderes som én betaling ved anvendelse av beløpsgrensen i forrige punktum. Ved løpende eller periodiske ytelser skal flere betalinger ses samlet for kostnader som kommer til fradrag samme år. Når det ikke foreligger rett til fradrag på grunn av betalingsmåten skal beløpet det ikke gis fradrag for, ikke inngå i en eiendels skattemessige avskrivningsgrunnlag, eller i dens skattemessige inngangsverdi ved senere realisasjon.

(2) Er det fradragsført en kostnad ved skattefastsettingen, men fradragsrett for kostnaden likevel ikke foreligger som følge av denne bestemmelsen, skal tidligere fradragsført beløp tas til inntekt det år betalingen skjer.

(3) Når sterke samfunnsmessige hensyn gjør det nødvendig, kan departementet bestemme at første ledd ikke kommer til anvendelse.

(4) Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne paragraf, herunder nærmere bestemmelser om at andre betalingsmåter skal likestilles med betaling via bank, gjøre unntak fra kravet om betaling via bank i særlige tilfeller, anvendelse av beløpsgrensen og om krav til dokumentasjon.
0 Tilføyd ved lov 11 des 2009 nr. 123 (ikr. 1 jan 2011), endret ved lover 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 27 mai 2016 nr. 531). 21 juni 2017 nr. 78.
Les mer

Er ferien utsatt på grunn av sykdom?

Arbeidstaker har i utgangspunktet rett til 3 uker sammenhengende ferie i tidsrommet 1. juni til 30. september. Ved sykdom har arbeidstaker rett til utsettelse av planlagt ferie eller eventuelt ny ferie tilsvarende antall dager med sykdom i løpet av ferieavviklingen. Den utsatte ferien gis så langt det er mulig innen 30. september.
Arbeidsgiver skal legge til rette for og påse at all ferie avvikles innenfor ferieåret, så sant det er nok uker igjen av året.

Ferieloven gir adgang til at det kan inngås en avtale om overføring av inntil 12 virkedager ferie til neste år. Dersom det ikke inngås avtale om overføring av ferie som ikke er avviklet, vil ikke ferien forsvinne av den grunn. Den vil automatisk bli overført til neste år.

Forskjellen på den ferien som avtales overført, og den som automatisk overføres i mangel på avvikling, er at arbeidstaker kan kreve erstatning fra arbeidsgiver for at det ikke er tilrettelagt for ferieavvikling i ferieåret.

Denne artikkelen er hentet fra oppslagsverket Sticos. Du kan også lese mer om dette på lovdata.no – ferieloven.

Les mer

Forenkling av aksjeloven

En rekke endringer i aksjeloven vedtatt av Stortinget trådde i kraft 1. juli.

Endringene gjelder først og fremst elektroniske løsninger, aksjeselskapers organisasjon, kapitalreglene, fravalg av revisjon og krav til særattestasjoner.

En av endringene er å forenkle regelverket for gjennomføring av generalforsamling. Det er ikke lenger ansett som hensiktsmessig at aksjeeiere og selskapsledelsen er nødt til å samles fysisk for å gjennomføre generalforsamling. Fra 1. juli er det lovfestet en rett til elektronisk deltakelse på generalforsamling.

I dag kan små aksjeselskaper velge om årsregnskapet skal revideres eller ikke. Fra 1. juli vil dette også gjelde små aksjeselskap som er morselskap (et selskap som har bestemmende innflytelse over et annet selskap). Samtidig forenkles reglene for hvordan dette kan gjennomføres.

Flere av kravene til revisors særattestasjoner oppheves også. Dette innebærer at selskapene sparer kostnader ved enkelte kapitaltransaksjoner.

Klikk her for mer informasjon.

Les mer

Endring i rapportering av merverdiavgift fra 2017

Fra og med første termin i 2017 blir omsetningsoppgaven erstattet med «skattemelding for merverdiavgift» (mva-melding). Frister for innlevering og betaling blir som før.

Endringene innebærer blant annet at alle virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal betale innførselsmerverdiavgift på all vareimport fra utlandet. Innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget oppgis ikke lenger i tolldeklarasjonen, men innførselsavgift skal beregnes og rapporteres i mva-meldingen i stedet for tolldeklarasjonen. Innførselsavgiften skal dokumenteres med tolldeklarasjonen og underbilag (salgsdokument mv.).

Alle varer skal likevel deklareres til Tolletaten, og toll og særavgift betales ved deklarering som i dag. Tolletaten vil tilby en Altinn-rapport med oversikt over alle deklarasjoner.

Dersom dette er aktuelt for deg så anbefaler vi:

  • Sett deg inn i reglene om innførselsmerverdiavgift. Virksomheten har ansvar for beregning, innberetning og innbetaling av innførselsmerverdiavgift.
  • Sett deg inn i hvordan du finner beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift, blant annet tollverdi.
  • Gå gjennom avtaler og rutiner internt, med regnskapsfører og eventuelle speditører. Lag rutiner for hvordan innførselsmerverdiavgiften skal behandles. Tenk på at tolldeklarasjonene må være tilgjengelig for den som skal beregne avgiften.

Høres dette for innviklet ut, så snakk med regnskapsføreren din 🙂

Finn ut mer på www.skatteetaten.no/mva-melding

Les mer

Nytt år

Fyrverkeri

Da er det sannelig straks nyttår! Tiden siden oppstart 1. oktober har gått utrolig fort for oss. Vi har truffet og pratet med de fleste av våre nye kunder og vi setter stor pris på samtalene. Det har vært utrolig trivelig og vi har lært mye om mangt. Vi ser fram til året som kommer og vil gjerne ha flere kaffebesøk både på Glåmos og i Ålen.

Det har tatt litt tid å komme inn i nye systemer og rutiner, men nå begynner alt å komme i gjenge.

Vi fortsetter med kontortid på Glåmos mandag tom fredag 08:00 – 15:00.
Kontordagen i Ålen flyttes til mandager 08:30 – 15:30.

I Ålen skal vi holde til i samme hus, men i inngangen ved siden av der Hov-galleriet ligger. Vi ser at det er behov for denne dagen siden vi har hatt mye besøk på torsdagene i Ålen og kommer derfor til å fortsette med denne løsningen framover.

Det blir lagt ut informasjon om det nye merverdiavgiftssystemet i begynnelsen av det nye året for den som ønsker å sette seg inn i det.

Ellers kjører vi på med friskt mot og godt humør og gleder oss til å jobbe videre med dere i 2017. Tusen takk til dere som har gjort dette til noen særs trivelige oppstartsmåneder for oss!

Les mer
  • 1
  • 2